20. 1. 2018
Máme koátka.

16. 11. 2016
Máme nového kocoura - Gentleman´s Boy Siakat (
siamský kocour s červenými odznaky).

16. 8. 2016
31.července 2016 se nám narodila koátka po těchto rodičích:
 

* 31. 7. 2016

SC Calvencade Cats Gentleman in Red JW, DSM

  IC Cioccolina Siakat
16. 8. 2016
Máme nové internetové stránky 
≈ MENU ≈