KOÁTKA Z VRHU "H" JSOU V NOVÝCH DOMOVECH,
PŘIJÍMÁME ZÁZNAMY NA DALŠÍ VRH.

 

"H"
* 5. 12. 2017

SC Calvencade Cats Gentleman in Red JW, DSM

  IC Cioccolina Siakat
. 

Harry Charles
orientální červeně tečkovaný
v novém domově
    

 
Hermiona

siamská s červenými odznaky
 v novém domově

Hannibal
siamský s černě žíhanými odznaky - seal tabby point
v novém domově

Honey
orientální červeně tečkovaná
v novém domově
    

 
≈ MENU ≈